Predsednik GZS po sklepu IO GZS, sprejetim na 26. korespondenčni seji organa, sklicuje

6. volilno Skupščino Gimnastične zveze Slovenije,
ki bo v sredo, 8. decembra 2021, ob 18. uri,
v kongresni dvorani v 2. nadstropju Kristalne palače v BTC.

Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije je skladno s pooblastili, ki izhajajo iz veljavnega Statuta Gimnastične zveze Slovenije, na svoji 26. korespondenčni seji sprejel sledeči predlog dnevnega reda:

 1. otvoritev skupščine,
 2. izvolitev organov skupščine:
  1. delovno predsedstvo,
  2. verifikacijska komisija,
  3. volilna komisija,
  4. imenovanje:
  5. enega zapisnikarja,
  6. dva overovatelja zapisnika.
 3. potrditev predlaganega dnevnega reda 6. volilna seje Skupščine,
 4. pregled in potrditev zapisnika 5. spletne seje Skupščine GZS z dne 7. 7. 2021,
 5. poročilo predsednika Gimnastične zveze Slovenije,
 6. predstavitev kandidatov za predsednika Gimnastične zveze Slovenije in njihovih programov,
 7. volitve:
  1. predstavitev kandidatov,
  2. volitve,
  3. poročilo Volilne komisije.
 8. predlog za revizijsko hišo za revizijo poslovanja v letu 2021,
 9. razno.

Kandidatna lista za volitve v organe Gimnastične zveze Slovenije

Datoteke