Pravice športnikov

Pravice, ki izhajajo z naslova športnega udejstvovanja, so opredeljene v Zakonu o športu in zadevnih aktih Gimnastične zveze Slovenije. Ključni pojmi, ki se nanašajo na pravice športnikov, so sledeči:

  • Tekmovalna licenca (na Gimnastični zvezi Slovenije za to uporabljamo izraz “registracija” kot opredeljeno v Registracijskem pravilniku Gimnastične zveze Slovenije, katerega pa ne gre zamenjevati z registracijo, opredeljeno po Zakonu o športu) predstavlja predpogoj za udeležbo na tekmovanjih, ki so del uradnega koledarja Gimnastične zveze Slovenije. Športnika registrira njegovo matično društvo preko informacijskega sistema Gimnastične zveze Slovenije. Tekmovalna licenca velja eno leto, od 1. januarja do 31. decembra.
  • Registracija (opredeljena v 32. členu Zakona o športu): športnik je lahko registriran, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v Gimnastično zvezo Slovenije, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. V olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let, lahko registracijo pridobi športnik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let.
  • Kategorizacija (opredeljena v 33. členu Zakona o športu): športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike Slovenije, se glede na dosežen rezultat na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema razvrsti v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda. Dokument Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji lahko najdete na povezavi tukaj.

Evidenca registracij in kategorizacij je javno objavljena na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.

Pravice in obveznosti športnikov, ki so člani reprezentanc Gimnastične zveze Slovenije, natančneje opredeljuje Pravilnik o statusu državnega reprezentanta Gimnastične zveze Slovenije.

Način uveljavljanja pravic

Skladno s 36. členom Statuta Gimnastične zveze Slovenije interese športnikov v Izvršnem odboru Gimnastične zveze Slovenije zastopa predstavnik aktivnih športnikov, ki je voljen na Skupščini. Po funkciji je ta tudi član Strokovnega sveta Gimnastične zveze Slovenije. V trenutnem mandatu je predstavnik aktivnih športnikov Luka Bojanc.

Zakon o športu v 66. členu opredeljuje varuha športnikovih pravic. Ta skrbi za pravice športnikov in strokovnih delavcev v športu po tem zakonu, obravnava pritožbe, pripombe, predloge in pobude športnikov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov, strokovnih delavcev v športu, izvajalcev športnih programov, lahko pa tudi državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil, objavlja primere dobrih in slabih praks v športu na spletni strani varuha športnikovih pravic in o tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trenutno potrjeni varuh športnikovih pravic je Rožle Prezelj (051 388 361, rozle.prezelj@gov.si). Več si lahko preberete na povezavi tukaj.